Àmbit territorial

Abans de la divisió administrativa per barris que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar l’any 2006, la zona compresa entre el C/ Bac de Roda, Parc de Sant Martí, Gran Via i Rambla Prim, zona on la Coordinadora VERN va començar a desenvolupar la seva activitat principal, era denominada popularment com “La Verneda”.

Posteriorment la nova divisió administrativa va dividir aquesta zona en dos barris: Sant Martí de Provençals i La Verneda i la Pau. Tot i això, dins de la Coordinadora VERN hi podem trobar entitats i col·lectius que treballen en ambdós barris indistintament.

Val a dir, també, que l’objectiu de la Coordinadora VERN no ha estat mai de posar límits geogràfics, sinó, tot el contrari, cercar la màxima coordinació i entesa amb entitats i coordinadores dels barris veïns (Poblenou, Clot – Camp de l’Arpa i Eix Prim) per a treballar conjuntament quan així fes falta.

Per tant, l’àmbit territorial on la Coordinadora VERN realitzarà les seves activitats, normalment seran els dos barris que ara composen l’antiga “Verneda”: Sant Martí de Provençals i La Verneda i La Pau.

La realitat, però, és que dins d’aquest territori, hi ha dos barris administrativament parlant, però en canvi hi ha molts més barris a nivell de la identificació dels propis veïns i veïnes. Així, podem arribar a trobar-hi fins a cinc barris: Sant Martí de Provençals, La Verneda Alata, La Palmera, La Pau i La Via Trajana.

L’objectiu de la Coordinadora VERN sertà treballar la coordinació associativa en tots aquests barris.

Feta aquesta breu explicació històrica de la qüestió geogràfica s’entén que la denominació oficial de la Coordinadora sigui “de la Verneda – Sant Martí”.