Missió, visió i valors

Missió:

Promoure l’impuls i coordinació del teixit associatiu del nostre entorn (Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau), promovent vincles de respecte, confiança i col·laboració, que aporten una millora de la cohesió social.


Visió:

Fomentar l’associacionisme i, en general, el treball comunitari, en el si de la societat, especialment en els barris on desenvolupem la nostra activitat, que són Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau. Les dinàmiques de coordinació associativa per a l’organització de tot tipus d’activitats socials i culturals genera vincles de solidaritat, generositat, empatia i confiança entre els veïns i veïnes dels barris, cosa que té com a principal conseqüència una millora de la cohesió social.

Com a entitat de segon nivell, estem al servei d’una gran varietat d’associacions i col·lectius que configures un ecosistema associatiu molt variat i ric, però també complex i canviant, fet que justifica la necessitat de les entitats de segon nivell, com a eina d’impuls i consolidació del teixit associatiu de base.

Aquesta tasca de suport es basa en quatre grans eixos d’activitat: creació de xarxa, difusió i identitat de barri, coordinació d’activitats i suport associatiu. 


Valors:

El model de coordinació pel qual ens regim es caracteritzat pels valors de:

  • Organització democràtica: l’espai principal de decisió de l’entitat és l’Assemblea plenària, on es treballa per a poder arribar a solucions consensuades amb el major nombre d’entitats. El diàleg democràtic és, doncs, la nostra principal eina per a l’assoliment dels grans consensos dins l’entitat.
  • Transparència: Com a bona pràctica en la publicació i difusió de la informació rellevant de l’entitat, cap a les pròpies sòcies de la mateixa, com també cap al conjunt del veïnat.
  • Gestió participativa: Els espais de participació i debat de l’entitat estan oberts a tothom i precisament es promou una participació variada, no només de les entitats sòcies, sinó també d’altres agents com equipaments públics, serveis i, fins i tot, d’empreses i comerços de l’entorn, així com veïns i veïnes a títol individual.
  • Visió de territori. L’activitat de VERN cerca, no només l’enfortiment de la pròpia entitat, sinó i sobretot, l’enfortiment de tot el teixit associatiu del territori, cosa que implica una visió global i generosa de la nostra activitat.
  • Vocació de servei: es treballa sempre amb una clara vocació de servei al barri i als seus veïns i veïnes. L’activitat que es desenvolupa a VERN vol ser útil al barri i als seus veïns i veïnes.
  • Respecte per als Drets Humans: com a requisit principal que regeix les relacions i posicionaments de VERN i que s’exigeix a totes les entitats membres de la Coordinadora. Els DDHH són el marc de referència ideològic on treballem, totes les idees i opinions hi són permeses, excepte aquelles que atemptin clarament als principis dels Drets Humans.
  • Compromís social i mediambiental: que implica que en totes aquelles activitats que es duguin a terme en el marc de la Coordinadora VERN es cercarà una implementació que tingui en compte criteris socials i mediambientals, per exemple en les empreses que es contracten, residus que es generen, repercussió i impacte positiu sobre el territori, etc.
  • Neutralitat política: que implica el treball i la coordinació amb els representants polítics independentment del partit que representin i, mantenint també, l’autonomia i sobirania de l’entitat.